Se vores
Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle mundlige og skriftlige aftaler indgået mellem ATZ Kloak og Anlæg ApS (Herefter virksomheden) og dennes kunder.

Aftalegrundlag
Alle aftaler om udførsel af opgaver ved virksomheden skal forelægge skriftligt, og være gensidigt bekræftet inden arbejdet kan sættes i værk.
Under arbejdets udførsel kan der opstå tillægsydelser, som ikke er bekendt ved arbejdets start, og disse skal ligeledes gensidigt bekræftes skriftligt.

Kundens forpligtigelser
Kunden er pligtig til at skaffe adgangsvej for virksomheden, under udførsel af arbejdet. Dette kan foregå ved kundens tilstedeværelse, eller udlevering af nøgle til området.
Kunden er ligeledes forpligtet til at fører tilsyn med opgavens udførsel, samt indenfor rimelighed, være mulig at kontakte for evt. afklaring af spørgsmål ved opgavens udførsel.

Kunden skal betale alle regninger rettidigt, samt på forlangende, stille garanti for betalingsevne, og –vilje.
Udebliver en betaling, indstilles arbejdet øjeblikligt, og arbejdspladsen forlades umiddelbart herefter.

Virksomhedens forpligtigelser
Virksomheden er forpligtet til at udføre det aftalte arbejde, på den aftalte tid, og indenfor almindelig arbejdstid (se nedenfor).
Virksomheden er forpligtet til at orientere kunden, hvis der opstår uforudsete forhindringer eller ændringer i tidsplanen for det igangsatte arbejde.

Virksomheden er herudover forpligtet til at svare kunden på eventuelle spørgsmål, der måtte opstå ved arbejdet, samt udføre arbejdet med respekt for øvrige interessenter ved ejendommen.

Arbejdstid
Virksomhedens arbejdstid er hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. Arbejdstiden kan aftales til at forekomme uden for dette tidsrum, særligt ved akut opståede skader på ejendom.
Ved akut tilkald faktureres minimum 3 timer pr. medarbejder.

Garanti
Virksomheden stiller garanti for professionelt udført arbejde, der overholder de til enhver tid gældende regler og sædvaner for opgaver af den pågældende type.
Virksomhedens garanti gælder for udførte opgaver, inden for de behandlede områder, og påhviler dokumentation for korrekt udført arbejde.
Ønsker kunden ikke at få udarbejdet dokumentation for korrekt udført arbejde, dækker virksomhedens garanti ikke.
Ønsker kunden selv at tage del i opgavens løsning, kan virksomheden ikke stille garanti for delopgaver udført af kunden selv.

Priser
Alle priser skal fremgå tydeligt af aftalen, og dække de umiddelbare omkostninger virksomheden pådrages i forbindelse med arbejdets udførsel.
Priserne fastsættes ensidigt af virksomheden, dog har kunden ret til specifikation mod forlangende.
Ved specifikation faktureres kunden den timepris, der er oplyst i tilbud eller faktura, udover den aftalte pris, for den tid der forbruges på specifikation.

Betalingsvilkår
Alle fakturaer udstedt af virksomheden forfalder til betaling Netto 8 dage. Er kunden, pga. procedurer i egen virksomhed, forhindret i at overholde denne betalingsfrist, skal der rettes henvendelse til virksomheden.
Betaling skal foregå til bankkonto som beskrevet på faktura.
Ved tilbudsarbejder, hvor tilbudssummen overstiger kr. 30.000,-, skal der betales 50 % forud for arbejdets udførsel. Denne betaling skal ske 8 dage før den aftalte startdato. Ved tilbudsarbejder hos private kunder, hvor tilbudssummen overstiger kr. 100.000,-, skal der stilles bankgaranti uden forbehold, for hele tilbudssummen. Ligeledes gælder for virksomheder, hvis tilbudssummen overstiger kr. 200.000,-. Omkostninger til bankgaranti betales af virksomheden.

Tavshedspligt
Virksomheden opretholder tavshedspligt over for eksterne personer, samt over for andre interessenter ved et igangværende arbejde.
Aftaler og udførsel af arbejde indgår dog ikke i tavshedspligten, men offentliggøres til alle sagens parter mod forlangende.

Kommer virksomheden, under arbejdets udførsel, i kontakt med forretningshemmeligheder eller des lige, udfyldes særlig fortrolighedsdokumentation i 3 kopier (en kopi til kunden, en kopi til medarbejdere, samt en kopi til virksomheden), dette dokument skal underskrives af alle implicerede parter.

Ophavsret og brugsret
Virksomheden har ophavsretten til alle billeder og anden dokumentation, udarbejdet til den enkelte opgave.
Virksomheden må i anonym form benytte billeder til markedsføring og sammenligning til andre sager, samt benytte dokumentation i anonym form til fremvisning for andre kunder, ved evt. tilbuds- eller undersøgelsesarbejde.

Ønsker kunden ikke, at billeder og dokumentation kan benyttes af virksomheden, som ovenfor beskrevet, skal dette meddeles skriftligt.

Ansvarsbegrænsning
Virksomheden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig for skader opstået efter arbejdets udførsel, eller for genopståede problemer, der er behandlet af virksomheden og godkendt af kunden.

Kunden ifalder erstatningsansvar for skader opstået på ejendele, placeret i bygningen til brug for arbejdet, som skades pga. fejl og mangler ved bygningen, eller manglende aflåsning, såfremt det kan påvises, at kunden skulle have udført en sådan aflåsning.

Misligholdelse
Misligholdelse af aftalen skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler herfor.
Ved misligholdelse af aftalen skal den misligholdene part svare skadeserstatning til den modstående part, såfremt denne kan opgøres.

Force Majeure
Såfremt virksomheden ikke er i stand til at levere ydelser, grundet forhold som ligger udenfor virksomhedens kontrol, herunder brand, strejke, lockout, krig, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser fra tredjemand, eller lignende, anses dette ikke for en misligholdelse af aftalen. Virksomheden skal straks, og uden ugrundet ophold orientere kunden om sådanne forhold, såfremt det er muligt.

Opsigelse
Ved opsigelse af aftalen, skal der forelægge skriftlighed. Opsigelsen skal senest være virksomheden i hænder 24 timer før arbejdets påbegyndelse, og kan ikke indgives efter igangsætning af opgave.
Ved opsigelse af aftalen fra virksomhedens side, skal der forelægge skriftlighed, og begrundelse for opsigelse. Opsigelse skal senest være kunden i hænde 12 timer før arbejdets påbegyndelse, eller med 24 timers varsel efter arbejdets igangsætning.

Tvister
Alle tvister skal søges forhandlet ved forlig i minimum 3 forsøg. Herefter skal alle sager anlægges ved Voldgiftsinstituttet i København, og skal behandles af 1 dommer, udvalgt af voldgiftsinstituttet. Sagens skal behandles efter danske rets almindelige til enhver tid gældende regler, samt ovenstående betingelser. Forefindes der ikke regler for den angivne problemstilling, skal sagen afgøres efter Lex Mercatoria.